Гаранционни условия

Гаранционните условия съдържат всички необходими препоръки и изисквания за инсталация/монтаж и използване на машината/уреда/йонизатора за вода, според които важат всички гаранционни условия на уреда. Ако уреда не бъде инсталиран/монтиран и използван, според подадената по-долу информация, гаранционните условия за него отпадат, и ДОБРА ВОДА се разграничава от отговорността да го обслужи гаранционно при повреда. Поради невъзможност от страна на ДОБРА ВОДА да контролира процеса, ако потребителят сам реши да извърши монтажа или да премести уреда от първоначалното му място, където е бил инсталиран от оторизирано лице на ДОБРА ВОДА или ако не експлоатира уреда правилно, това действие моментално отменя гаранционните условия за уреда. Условия важат само при доказване от страна на клиента, че повредата по уреда е фабричен дефект.
В случаите, в които клиентът на своя отговорност не се е възползвал от услугите на оторизиран представител на ДОБРА ВОДА за монтирането, демонтирането или преместването на уреда, то при повреда /неправилно функциониране на уреда, течове, спуквания, лоша вода, разместване на части, кабели, корпус и други/ гаранционните условия отпадат.
Оторизираното лице, отговорно за процеса на инсталация на уреда, има график, важността на който не се пренебрегва във връзка с даден монтаж. Монтажът ще бъде извършен до 10 работни дни. Ако клиентът не е в състояние да бъде в обекта на инсталиране /дом, офис или друго място/ в рамките на 10 работни дни, осигурявайки достъп за монтаж, ДОБРА ВОДА в лицето на оторизиран член на екипа не поема отговорност в какъв срок ще има нова възможност за монтаж. 
Също така по време на първи монтаж оторизираното техническо лице може да установи невъзможност за монтаж, свързан със самото устройство/вид/принадлежности/технически характеристики на мястото, където ще се инсталира уреда, както и с вида кран/батерия, към която следва да се присъедини основния чучур на уреда. За да се избегне повторно идване на оторизираното лице, което действие се заплаща допълнително, според разходите за транспорт, командировъчни /извън територията на гр. София/ и времетраене на процеса, на клиента се препоръчва да заснеме добре всичко, посочено от член на екипа в Офиса на ДОБРА ВОДА, както и да подаде подробна информация за вида вода, която се доставя до дома, офиса или друго посочено от него място. Тази информация ще послужи на екипа да се подготви подобаващо и да отправи някои съвети, ако са належащи, към клиента. 
На всички клиенти, закупили уред за вода, се налага монтаж на предфилтърна система, която да олекоти седиментната натовареност - сбор от: „твърда“ вода, отлагания и други едри седиментни частици върху уреда. За всеки клиент е важно да знае, че йонизаторът за алкална вода не е промишлена пречиствателна станция. При сериозно количество варовик, седимент и други вредни вещества във входящата вода на Клиента, ДОБРА ВОДА не носи отговорност за последствията върху уреда. В такива случаи Клиентът е длъжен да постави цялостна префилтърна система на дома/офиса, за да удължи живота на уреда. Това е „нежен“ уред, който има прецизно устройство, което има за цел да пречисти водата /но не и като поема огромни количества нечиста среда!/, да я йонизира – алкализира и направи годна за употреба. Липсата на предфилтърна система отменя всякакви гаранционни условия на уреда. Предфилтърната система увеличава живота на уреда и спомага за по-устойчивия процес на пречистване, йонизация – алкализация. Предфилтърната система може да поръчате и от друг доставчик на тази услуга. 
Смяната на филтрите на самия уред следва да се извършва на всеки 6000 литра вода. Преминалият литраж през машината се следи от клиента посредством индикатор на дисплея. В случай, че този литраж не е изразходен в рамките на 4-6 месеца, филтрите трябва да бъдат сменени. Смяната на предфилтърната система зависи от качеството на входящата вода. Смяната на филтрите може да се извършва самостоятелно от клиента след ясни указания от страна на оторизирано лице на ДОБРА ВОДА как се прави подмяната. Ако клиентът не може да се справи, той следва да отправи молба към ДОБРА ВОДА за помощ, която да заплати, според ценовото предложение за тази услуга. Гореизписаното важи и за подмяна на филтрите на предфилтърната система. ДОБРА ВОДА не носи отговорност по счупване, разместване или повреда по предфилтърните системи. Предфилтърните системи не са част от тези гаранционни условия. 
Уредът има индикатор за почистване, който индикира при необходимост. При появата наиндикатора, машината следва да се пусне за изчистване. Това е функция, която уредът притежава и клиентът следва да се отнася към нея сериозно по няколко причини: за да запази дълголетието на уреда; за да запази дълготрайността на филтрите; за да запази гаранционните условия. Ако функцията се пренебрегва, това се установява от оторизираното лице. И ако уредът не се почиства, според индикатора, гаранционните условия отпадат, защото клиентът-потребителя на уреда не е полагал грижите на добър стопанин. ДОБРА ВОДА не може да носи отговорност върху липсата на грижа от страна на клиента. 
В случаите, в които опаковката на йонизатора за вода /и детайлите към него/ е нарушена, машината не може да бъде върната по гаранция. Уредът следва да бъде върнат в кутията, в която е получен и следва да е в изрядно състояние, както да съдържа и всички допълнителни принадлежности, които са получени при закупуване на машината.
Ако на клиента се налага да изпрати уреда за технически преглед до Офиса на ДОБРА ВОДА, то той следва да се запознае прецизно с инструкциите за деинсталиране, обезводняване и пакетиране на уреда, които ще бъдат подадени от Офиса на ДОБРА ВОДА, след отправено запитване от страна на клиента как да направи всичко нужно. При преместване или изпращане за технически преглед на машина с изтекла или невалидна гаранция, клиентът е задължен да източи перфектно водата от тялото на машината и филтрите един по един. Това важно действие е една от препоръките, които клиентът ще получи от Офиса на ДОБРА ВОДА. 
При преместване на уреда по усмотрение на клиента ДОБРА ВОДА не носи отговорност над тези действия и при повреда не поема ангажимент да обслужи машината по гаранция. ДОБРА ВОДА не отказва да сервизира уреда срещу заплащане на услугата. Особената препоръка от ДОБРА ВОДА към клиента е да не мести самостоятелно уреда от едно място на друго, независимо от увереността си за монтаж и демонтаж. Офисът на ДОБРА ВОДА има база данни за първоначалното инсталиране на машината/уреда. Оторизирано лице може да извърши преместването срещу заплащане за услугата от страна на клиента. 
При наличието на токов удар машината може да се повреди. В този случай гаранционните условия за нея отпадат. ДОБРА ВОДА не е в състояние да носи отговорност върху проблеми, възникнали следствие на неизправна електрическа мрежа и електрозахранване. 
При задръстване на машината или при преминаване през машината на твърда, негодна или неподходяща вода ДОБРА ВОДА не е в състояние да носи отговорност върху неизрядна водопроводна система или замърсени води и машината не следва да бъде обслужена или ремонтирана по гаранция. Затова и изискването за предфилтърна система е от важно значение за работата на уреда и гаранционните условия, по които ДОБРА ВОДА ще я обслужва. Уредите не са способни да филтрират водата от агресивни седименти като: варовик, пясък и други отлагания, съществуващи във водопроводната система.
Ако налягането от вашият водоизточник е твърде силно, то следва да се постави регулиращ кран на налягането, преди водата да влезе в уреда/машината/йонизатора. В случай че през машината преминава вода под високо налягане, ДОБРА ВОДА не носи отговорност при повреди и гаранционните условия отпадат. При високо налягане филтрите не успяват да филтрират водата и налягането в тях води до течове извън машината. При високо налягане, въпреки навлязлата вода, процеса на йонизация и впоследствие на алкализация са непълноценни, защото те се нуждаят от деликатен подход, осигуряван от неагресивно навлизане на водата в уреда. 
Уредът не следва да се монтира на стена във висящо положение, независимо от малкото или голямото отстояние на уреда от плот, под или друга повърхност. 
През уреда не следва да преминава гореща вода! Ако клиентът допусне тази грешка и уредът се повреди, оторизирано лице може да установи причината и компанията да анулира гаранционните условия. 

Благодарим за вниманието!
Екипът на ДОБРА ВОДА